Thuật ngữ tài chính, các khái niệm cho nhà đầu tư Forex, Chứng Khoán